Президент о ситуации в армии, престиже военной службы и возможностях отечественного вооружения (05.10.18) дополнено

Тема недели

Скачать выпуск

 

Дополнение:

  1. Лукашенко: независимость в производстве и модернизации вооружения — вопрос номер один для любой страны 

Независимость в производстве и модернизации вооружения и военной техники является одним из главных вопросов для любой страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 5 октября, отвечая на вопросы журналистов. 

  1. Лукашэнка: незалежнасць у вытворчасці і мадэрнізацыі ўзбраення — пытанне нумар адзін для любой краіны 

Незалежнасць у вытворчасці і мадэрнізацыі ўзбраення і ваеннай тэхнікі з’яўляецца адным з галоўных пытанняў для любой краіны. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў 5 кастрычніка, адказваючы на пытанні журналістаў. 

http://www.belta.by/video/getRecord/3495/ 

  1. Лукашенко видит упущения в военной подготовке из-за большого процента отсрочек от службы в армии 

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит упущения в военной подготовке и в целом в воспитании молодежи среди мужской части населения из-за большого процента отсрочек от службы в армии. Об этом Президент Беларуси заявил 5 октября, отвечая на вопросы журналистов. 

  1. Лукашэнка бачыць хібы ў ваеннай падрыхтоўцы з-за вялікага працэнта адтэрміновак ад службы ў арміі 

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка бачыць хібы ў ваеннай падрыхтоўцы і ў цэлым выхаванні моладзі сярод мужчынскай часткі насельніцтва з-за вялікага працэнта адтэрміновак ад службы ў арміі. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі заявіў 5 кастрычніка, адказваючы на пытанні журналістаў. 

http://www.belta.by/video/getRecord/3496/ 

  1. Лукашенко откровенно высказался о ситуации в армии и фактах дедовщины 

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 октября, отвечая на вопросы журналистов, высказал предельно откровенные суждения о ситуации в белорусской армии, фактах дедовщины, а также единичных случаях гибели военнослужащих. 

  1. Лукашэнка адкрыта выказаўся аб сітуацыі ў арміі і фактах дзедаўшчыны 

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 5 кастрычніка, адказваючы на пытанні журналістаў, выказаў максімальна адкрытыя меркаванні аб сітуацыі ў беларускай арміі, фактах дзедаўшчыны, а таксама адзінкавых выпадках гібелі ваеннаслужачых. 

http://www.belta.by/video/getRecord/3497/ 

  1. «Это не пиаровщина» — Лукашенко объяснил потребность Беларуси в современном отечественном вооружении 

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему была поставлена задача создавать в стране собственные новые образцы вооружения и военной техники, а также осваивать глубокую модернизацию уже имеющейся. Соответствующие заявления сделаны на полигоне в Ивацевичском районе в ходе осмотра современных образцов такого оружия и техники. 

  1. «Гэта не піяраўшчына» — Лукашэнка растлумачыў патрэбнасць Беларусі ў сучасным айчынным узбраенні 

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка растлумачыў, чаму была пастаўлена задача ствараць у краіне ўласныя новыя ўзоры ўзбраення і ваеннай тэхнікі, а таксама асвойваць глыбокую мадэрнізацыю ўжо існуючай. Адпаведныя заявы зроблены на палігоне ў Івацэвіцкім раёне ў ходзе агляду сучасных узораў такой зброі і тэхнікі. 

http://www.belta.by/video/getRecord/3501/ 

  1. Беспилотники новой эры и робот-пулемет — Лукашенко продемонстрировали возможности нового вооружения 

Президенту Беларуси Александру Лукашенко 5 октября продемонстрировали возможности новых образцов вооружения, военной и специальной техники отечественного производства. 

  1. Беспілотнікі новай эры і робат-кулямёт — Лукашэнку прадэманстравалі магчымасці новага ўзбраення 

Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку 5 кастрычніка прадэманстравалі магчымасці новых узораў узбраення, ваеннай і спецыяльнай тэхнікі айчыннай вытворчасці. 

http://www.belta.by/video/getRecord/3502/